Gravesøknader i Oslo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Oslo kommune

Graving i Oslo kommune

Her finner du oversikt over godkjente koordinerte planer om graving.

Offentlig grunn
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...

Koordinering av gravearbeider
Informasjon om samarbeidsprosjektet. Les mer...

Kontakt
91509146 / 09146

Samarbeidsprosjektet ”Koordinering av gravearbeider i Oslo”

Bakgrunn for samarbeidsprosjektet mellom offentlige og private aktører1 (infrastruktureiere) :

En stadig økende utbredelse av ulike typer infrastruktur2 i bakken har gitt økende problemer med ofte forekommende gravearbeider med tilhørende ulemper, manglende eller mangelfull påvisning, skader og ledningsbrudd, manglende oversikter ved prosjektering og herav vanskeligheter med koordinering av planer mv.

Dette medførte i 2004 dannelsen av : Prosjekt ”Koordinering av gravearbeider i Oslo” som i perioden 2005-2008 har vært støttet av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom ”Høykom programmet”. Nærmere prosjektbeskrivelse forefinnes hos NFR under prosjektnr 170240. Fra 2009 og fremover vil det igangsettes nye rutiner, retningslinjer og løsninger basert på samarbeidsprosjektet.

Prosjektet har hatt følgende delmål og hovedområder :

  • Opprettelse av rutiner og løsninger for felles portal og kartbasert lednings/infrastrukturdatabase for aktørene, og videre skal det gis en overordnet oversikt for publikum (ref. denne portalen/nettstedet for Publikum ; ”Info om bruk av offentlig grunn i Oslo”).
  • Opprettelse av rutiner og kartbasert løsning for planer og prosjekter (alt over 40 m) som muliggjør bedre koordinering og samordning mellom aktørene. Denne løsningen (kalt ”Fellesløsningen”) igangkjøres vinteren og våren 2009. Merk at denne løsningen er et redskap for aktørene/infrastruktureiere og vegholder/godkjennings-ansvarlige. Det vil være mer info om denne løsningen under nettsteder for Oslo kommune (v/Samferdselsetaten), Statens vegvesen og Jernbaneverket.
  • Opprettelse av rutiner og etablering av forbedret saksbehandling ved gravetillatelser, arbeidstillatelser, utleie av areal til byggformål samt øvrige tillatelser og avtaler ifb. med ulike formål for leie og disponering av arealer/offentlig grunn. Løsningen igangkjøres vinteren og våren 2009. Løsningen består av elektroniske søknadsskjema for nevnte søknadstyper og informasjonen fra søknadskjemaene overføres til en saksbehandlingsløsning (fagsystem) for Statens vegvesen, Oslo kommune og Jernbaneverket. For mer info se ”Les mer om offentlig grunn” på hovedsiden.
  • Tilrettelegge for en felles påvisningstjeneste (ett kontaktpunkt for Oslo) – for å effektivisere ressursbruken av henvendelser for påvisninger av ledninger/infrastruktur (over, og under bakken). Kravspesifikasjonen er avsluttet, konkurranseutsetting (utlysing) av tjenesten og igangkjøring av tjenesten vil skje så snart som mulig.
  • Danne mal for utrulling av teknologi/løsninger, standarder, anvendelser og samarbeid på nasjonalt plan. Fortløpende oppfølging overfor Forskningsrådet, øvrige myndigheter samt overfor aktører mv.

Nytteverdien og gevinstene ved prosjekt-samarbeidet er å redusere/minimalisere gravingen, - slik at man søker å unngå de ulemper som gjentatte gravinger medfører for naboer, næringsdrivende, publikum og trafikanter. Utover dette er det en rekke øvrige samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske gevinster.


1 Organisasjon som har ledninger/infrastruktur. Dette vil være både offentlige og private organisasjoner.
2 Fiberoptiske, elektriske, og alle andre typer kabler med tilhørende installasjoner, samt VAV/VA- og fjernvarmeinstallasjoner, samt videre øvrige datasett (spesialområder, verneverdige områder som kan være relevante for en portal og database/visualisere infrastrukturen) – innenfor det offentlige areal ( veier, parkareal mm ) og annen privat grunn.